Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat op onze school uit vier personen, twee uit het schoolteam (door het personeel gekozen) en twee ouders van leerlingen. De ouders worden met instemming van de ouders gekozen. Contact opnemen met de MR kan via e-mail.

Taken MR

De MR overlegt met de directie over allerlei zaken die de school betreffen. De directie heeft instemming van de MR nodig voor bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, tussenschoolse opvang, ouderbijdrage en lestijden. De MR volgt opbouwend kritisch het personeelsbeleid, het formatieplan, de identiteit, lesmethoden, veiligheid op school (denk aan het pestprotocol) en buitenschoolse opvang. Kortom, een breed terrein aan onderwerpen.

Actieve advisering

Actieve advisering vanuit de MR De MR kan ook zelf adviezen formuleren, waarop de directie verplicht is te reageren. De MR is dus de gesprekspartner van de directie namens zowel de ouders als het personeel. De belangen van uw kind staan voorop. Van MR-leden wordt uiteraard verwacht dat ze uit overtuiging handelen in overeenstemming met de identiteit van de school. 

Openbare informatie 

De verslagen van de MR vergaderingen liggen ter inzage in de school. U kunt uw verzoek om inzage indienen via het onderstaande contactformulier. Ook doet de MR verslag van haar activiteiten in de Nieuwsbrieven. En in het MR-jaarverslag. De nieuwsbrieven kunt u op de site vinden bij de documenten. 

Op dit moment zitten er de volgende ouders in de MR:

  • Sandra Lozeman (voorzitter)
  • Erika Borsje

Namens het team:

  • Ineke Bijl (secretaris)
  • Geertrude van Capellen

GMR

Naast de MR, die per school is ingesteld, is er ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen De Drieslag aangaan. Namens onze school is Eline van de Braak afgevaardigd. Zij staat in nauw contact met de MR.