UITGELICHT

 

Lees onze laatste nieuwsbrief »

 


 

Bekijk hier onze facebook 

Medezeggenschapsraad

 

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Zij adviseert het schoolbestuur over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kijkt zij kritisch naar het voorgestelde personeelsbeleid, het formatieplan (financiële invulling), identiteit, lesmethodes, ARBO-regels, schoolveiligheid (denk aan het pestprotocol), buitenschoolse opvang. Kortom een breed terrein aan besluiten waarvoor de directie instemming van de MR moet vragen.  

De MR formuleert adviezen waarop de schoolleiding verplicht is te reageren, ook is er de GMR (zie hiervoor het stukje van de GMR). In de MR hebben zowel personeelsleden als ouders zitting. De MR is dus de gesprekspartner namens zowel de ouders en het personeel van het bestuur en de schoolleiding. Bij deze gesprekken staan de belangen van uw kind voorop. Deze kunnen het best gewaarborgd worden als het personeel over voldoende en de juiste faciliteiten beschikt.

 Als u zelf onderwerpen in een vergadering besproken zou willen zien, stellen wij het zeer op prijs dat u die bij ons meldt. Het zijn uw kinderen waar het om gaat. De verslagen van deze vergaderingen liggen op verzoek ter inzage in school.

Tevens doet de MR verslag van haar activiteiten in het jaarverslag, dat in één van de nieuwsbrieven wordt geplaatst. De agenda’s van de MR (ongeveer 6 per jaar) worden in de school gepubliceerd (ter inzage map), zodat iedereen kan lezen wat er wordt besproken. MR-leden verklaren schriftelijk de grondslag van de school te onderschrijven.

E-mailadres van de MR: mr@bsdezaaier.nl

 

Leden van de medezeggenschapsraad van de Zaaier:

Ouders:
Dieka van Maanen - van der Neut

Janne-Corien de Goeij - Brons


Leerkrachten:
Ineke Bijl - Janssen (secretaresse)

Janneke Mourits (tijdelijke voorzitter)

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR):

Naast de MR die per school is ingesteld, is er ook een GMR. Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen de Stichting aangaan. Zo wordt daar bijv. gesproken over het personeelsbeleid binnen de Stichting, maar ook over het beleid t.a.v. de ouderbijdragen en de grondslag. In de GMR zijn twee MR-leden afgevaardigd.

Namens onze school hebben zitting:

Namens de GMR van onze school:
Dieka van Maanen - van der Neut

Janneke Mourits

 

U bevindt zich hier: MR

CONTACT

Broekhuizenstraat 10, 3784 WT Terschuur
Tel: 0342 461667, E-mail

De Zaaier is een basisschool van Stichting Hervormde Scholen
De Drieslag. Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieslag.nl