Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat op onze school uit vijf personen, twee uit het schoolteam (door het personeel gekozen) en drie ouders van leerlingen. De ouders worden met instemming van de ouders gekozen. Contact opnemen met de MR kan via e-mail.

Taken MR

De MR overlegt met de directie over allerlei zaken die de school betreffen. De directie heeft instemming van de MR nodig voor bijvoorbeeld de inhoud van de schoolgids, tussenschoolse opvang, ouderbijdrage en lestijden. De MR volgt opbouwend kritisch het personeelsbeleid, het formatieplan, de identiteit, lesmethoden, veiligheid op school (denk aan het pestprotocol) en buitenschoolse opvang. Kortom, een breed terrein aan onderwerpen.

Actieve advisering

Actieve advisering vanuit de MR De MR kan ook zelf adviezen formuleren, waarop de directie verplicht is te reageren. De MR is dus de gesprekspartner van de directie namens zowel de ouders als het personeel. De belangen van uw kind staan voorop. Van MR-leden wordt uiteraard verwacht dat ze uit overtuiging handelen in overeenstemming met de identiteit van de school. De agenda’s van de MR-vergaderingen (ongeveer vijf per jaar) worden op de website van de school gepubliceerd, zodat iedereen kan lezen wat wordt besproken. Als u zelf onderwerpen voor een vergadering wilt agenderen, dan kan dat uiteraard. Het gaat tenslotte om uw kinderen. 

Openbare informatie 

De verslagen van de MR vergaderingen liggen ter inzage in de school. U kunt uw verzoek om inzage indienen via het onderstaande contactformulier.Tijdens het openbare gedeelte van de MR-vergadering bent u van harte welkom om specifieke zaken te bespreken. Ook doet de MR verslag van haar activiteiten in de Nieuwsbrieven. En in het MR-jaarverslag.

Op dit moment zitten er de volgende ouders in de MR:

  • Dieka van Maanen
  • Sandra Lozeman (voorzitter)
  • Maria van Ravenhorst

Namens het team:

  • Ineke Bijl (secretaris)
  • Marijke Knot

GMR

Naast de MR, die per school is ingesteld, is er ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad (GMR). Zij bespreekt zaken met het bestuur die alle Hervormde scholen binnen De Drieslag aangaan. Namens onze school zijn Ineke Bijl en Dieka van Maanen afgevaardigd.